Meniu Închide

  Proiectul „Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea”, cod SMIS 2014+: 117197

UAT Comuna Fârtăţeşti, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanţare pentru proiectul „Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea”, cod SMIS 2014+: 117197.

 Proiectul se realizează prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale, care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la cele prestate de colectivităţile locale.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 3.274.389,94 lei, din care 2.426.909,21 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 371.171,88 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 57.106,21 lei cofinanţare din partea Beneficiarului.

Perioada de implementare a proiectului

Proiectul are o durată de implementare de 39 de luni, respectiv de la data de 12.10.2016 până la data de 31.12.2019.

Obiectivul general al proiectului

Prin proiect, va fi realizat un centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice în satul Căţetu, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea, în conformitate cu obligaţiile asumate prin Contractul de finanţare şi anexele acestuia. Iniţial, clădirea a avut destinaţia de şcoală cu clasele I-VIII.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale cu caracter primar în comuna Fârtaţesti, judeţul Vâlcea, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalitaţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. Acest sistem integrat va oferi: condiţii optime pentru desfăşurarea activităţiilor ce ţin de reabilitare şi recuperare neuropsihică, consiliere psihosocială şi informare, socializare şi petrecerea timpului liber, terapii de recuperare şi relaxare, asistenţă şi suport pentru familia persoanei vârstnice, îngrijiri de specialitate la domiciliu, ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice etc..

 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru servicii sociale în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin crearea unui nou centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea, care să reunească:

  • un centru de zi care să permită dezvoltarea şi implementarea politicilor şi programelor de asistenţă socială destinate nevoilor specifice ale persoanelor vârstnice, în vederea susţinerii participării acestora la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii şi asigurării dreptului la o viaţă autonomă, împlinită şi demnă. Scopul centrului de zi va fi acela de a ameliora starea psihologică a bătrânilor singuratici şi vulnerabili prin diverse activităţi distractive, creative şi spirituale, îmbunatăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi prevenirea instituţionalizării acestora
  • o cantină sociala în cadrul careia vor fi prestate servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situaţii economico-sociale deosebite, servicii care vor consta în pregătirea şi servirea unei mese, zilnic, de persoană, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale
  • o unitate de îngrijire la domiciliu.

Înfiinţarea unui centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea va avea un impact pozitiv extrem de puternic asupra comunităţii, contribuind la incluziunea socială a categoriilor vulnerabile, integrarea / reintegrarea socială a beneficiarilor, creşterea calităţii vieţii beneficiarilor şi asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.

 Rezultate aşteptate:

Un centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice creat în comuna Fârtatesti, judetul Vâlcea, care să reunească:

  1. a) un centru de zi
  2. b) o cantină socială
  3. c) o unitate de îngrijire la domiciliu.

 Context

Una dintre problemele majore cu care se confruntă comuna Fârtăţeşti din judeţul Vâlcea, ca de altfel majoritatea localităţilor rurale ale României, este inexistenţa unei infrastructuri adecvate furnizării de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în situaţii economico-sociale deosebite.

Astfel, persoanele vârstnice care se confruntă cu situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială şi care, prin urmare, ar avea nevoie de susţinere pentru asigurarea funcţionalităţii sociale în mediul propriu de viaţa, familial şi comunitar, nu beneficiază în prezent de susţinere din partea unui furnizor acreditat de servicii sociale. Pentru a veni în întâmpinarea rezolvării problemelor cu care se confruntă aceste persoane şi din necesitatea de eficientizare a serviciilor sociale prin organizarea lor la nivel local, autoritaţile publice locale au demarat un larg proces de dezvoltare a unui sistem integrat de servicii sociale care să răspundă nevoilor sociale, individuale sau de grup în vederea prevenirii şi depăşiri situaţiilor de dificultate sau vulnerabilitate şi care să asigure incluziunea socială a categoriilor vulnerabile, integrarea / reintegrarea socială şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor.

În funcţie de nevoile sociale identificate, având în vedere că un procent de 29,18 % din populaţia comunei Fârtăţeşti este reprezentat de persoane cu vârsta de 65 de ani şi peste (1.160 locuitori) care se confruntă cu situaţii de dificultate sau vulnerabilitate generate de diverşi factori (cum ar fi spre exemplu veniturile scăzute reprezentate de pensie, în contextul creşterii progresive a preţului la alimente şi medicamente, transferul populaţiei tinere din zonele rurale către cele urbane, limitarea suportului familial), Comuna Fârtăţeşti şi-a propus ca prim pas în atingerea obiectivului mai sus amintit realizarea acestui centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice.

Contextul social în care se înscrie această iniţiativă complexă de investiţii a Comunei Fârtăţeşti, prin care se urmăreste realizarea unei infrastructuri adecvate furnizării serviciilor sociale menţionate, poate fi caracterizat după cum urmează:

După aprecierile EUROSTAT şi IIASA, vârsta medie a populaţiei europene va evolua de la 39 ani, în 2000, la 48 ani în 2050. Procentul persoanelor de peste 65 de ani va depăşi actuala valoare, ajungând la 33 %. Un studiu recent, realizat la nivelul Uniunii Europene, arată că populaţia totală a crescut de la 350 milioane în 1950, la 450 milioane în 2000. În anul 2025, se preconizează un număr de 470 de milioane de persoane, iar după anul 2050 populaţia va înregistra o evoluţie numerică descendentă, respectiv 449 de milioane. Numărul persoanelor cu vârste între 65 – 79 de ani va creşte semnificativ, urmând să ajungă la 37 % în jurul anului 2030. Prin urmare, efectele negative ale fenomenului de îmbătrânire a populaţiei, în special cele care privesc piaţa muncii şi sectorul de îngrijiri sociomedicale de lungă durată, vor fi resimţite major după două decenii. Totuşi, consecinţele procesului de îmbătrânire se manifestă deja, îmbrăcând forme mai mult sau mai puţin alarmante, în relaţie directă cu dezvoltarea socio-economică şi nivelul de trai înregistrat în fiecare stat membru.

La nivel european, speranţa de viaţă se cifrează în jurul vârstei de 81 de ani la femei şi 75 de ani la bărbaţi. În perspectivă, demografii preconizează că va disparea diferenţa de 6 ani dintre femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte speranţa de viaţă.

Odata cu fenomenul general de îmbătrânire a populaţiei, societatea va trebui să facă faţă: unui număr crescut de pensionari, unui număr crescut de persoane care trăiesc singure, unui număr crescut de vârstnici de sex feminin, incapacităţii familiei de a-şi rezolva singură problemele legate de îngrijirea membrilor aflaţi la vârste înaintate, nevoii crescute de servicii sociale şi medicale destinate îngrijirii personale. Interesele şi nevoile specifice persoanelor cu vârsta de 65 ani şi peste au fost abordate, până în prezent, de cele mai multe ori, cu referire la sistemul de securitate socială, cu accent principal asupra sistemului de pensii. O serie de aspecte esenţiale trebuie luate în considerare: vârsta a treia este acompaniată de singurătate, izolare, precum şi de riscul crescut de a prezenta boli invalidante, generatoare de dizabilităţi, implicit de dependenţă. Fără o asistenţă socială de lungă durată, existenţa persoanelor vârstnice poate fi compromisă. Impactul asupra familiei, indus de existenţa unei persoane vârstnice care şi-a pierdut autonomia şi depinde de ajutorul altei persoane pentru a-şi desfăşura actele de bază ale vieţii zilnice este deosebit de puternic şi conduce, de multe ori, la dezorganizarea modului obişnuit de viaţă al familiei.

Veniturile scăzute reprezentate de pensie, creşterea progresivă a costurilor de întreţinere a locuinţei, a alimentelor şi medicamentelor, extinderea sărăciei care afectează veniturile totale ale unei familii, determinând sistarea ajutorului tradiţional acordat vârstnicului, dar şi abuzuri grave finalizate, în general, cu pierderea locuinţei de către bătrâni, schimbările înregistrate în structura familiei, a stilului de viaţă, transferul populaţiei tinere din zonele rurale către zonele urbane, limitarea suportului familial şi scăderea numărului de îngrijitori tradiţionali, determină nevoia, în continuă creştere, de a solicita servicii de îngrijire din ce în ce mai costisitoare, mai ales dacă este vorba de asistenţa acordată în regim instituţionalizat. În afara riscului de batrâneţe acoperit de sistemul de securitate socială prin asigurarea unui venit reprezentat de pensie, în cazul persoanelor de vârsta a treia, se întâlneşte o situaţie particulară, acestea având nevoie, în egală măsură, de două tipuri de suport – servicii sociale şi medicale. În aceste condiţii, iniţierea, dezvoltarea şi acordarea serviciilor sociale şi de sănătate, în special a celor de îngrijire personală, impun o politică unitară în domeniu pentru a realiza menţinerea persoanelor vârstnice la domiciliu.

Proiectul de investiţii vizat, prin obiectivele şi rezultatele sale, va contribui în mod esenţial la aducerea la îndeplinire a obiectivelor generale, specifice şi a prioritaţilor identificate în documentele de planificare strategică elaborate la nivel naţional, regional şi local: Planul Naţional de Dezvoltare, Programul Operaţional Regional pentru perioada 2014-2020, Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice 2014-2020, Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, Strategia naţională de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele vârstince, Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, Strategia de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, Strategia integrată de dezvoltare durabilă a judeţului Vâlcea pentru perioada 2015-2022, Strategia de dezvoltare locală a comunei Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea.

 Grupul ţintă

Grupul ţină îl constituie 1.160 de locuitori ai comunei Fârtăţeşti cu vârste de cel puţin 65 de ani, conform Rezultatului final al recensământului populaţiei şi locuitorilor, din anul 2011.

Descrierea investiţiei

 În vederea realizării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea, se au în vedere următoarele categorii de lucrări: consolidarea clădirii după decopertarea finisajelor şi tencuielilor existente, înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare, modificări interioare şi exterioare, înlocuirea instalaţiilor existente cu unele noi, eficiente energetic, montarea unor corpuri de iluminat şi obiecte sanitare care îndeplinesc cerinţele funcţionale, refacerea finisajelor interioare şi exterioare şi realizarea unui termosistem, inclusiv înlocuirea învelitorii, montarea unei centrale termice cu combustibil solid şi realizarea branşamentelor la reţelele de apă, canalizare şi electricitate.

Totodata, se au în vedere dotări pentru electroterapie, kinetoterapie, terapie ocupaţională, ambulanţa de tip A1, dotarea ambulanţei cu echipamente medicale şi materiale, dotarea cabinetelor medicale şi a sălii de tratament, mobilier, IT & C, echipamente profesionale de bucătărie şi sistem de supraveghere video.